SOM
Search for another track...
Album
Anthology (Special Edition)
By SOM
25th February 2018
#
Title
BPM
Key
Length
1
Anastethia
SOM
145 bpm
Emin
07:29
2
And We Can!
SOM
145 bpm
G#Maj
07:52
3
Contact
SOM
100 bpm
F#min
06:34
4
Control of Mind
SOM
147 bpm
Amin
07:04
5
We Only Wish To Be Happy!
SOM
147 bpm
Amin
08:10
6
Acid Rain (Rus Version)
SOM
145 bpm
G#min
06:02
7
Psychedelic Dreams
SOM
147 bpm
GMaj
07:42
8
Sweet Music - SOM Remix
Cosmonaut, Satellites, SOM
147 bpm
CMaj
06:50
9
Acid Rain - Psycoholic Rainbow Remix
SOM, Psycoholic
145 bpm
A#min
06:28
10
Psypop
SOM
147 bpm
Amin
08:06
11
Sonic Anomaly - SOM Remix
Psycoholic, Annkvin, SOM
147 bpm
BMaj
06:28
12
Soul
SOM
120 bpm
Emin
07:13
13
Acid Rain (Euro Version)
SOM
145 bpm
Fmin
06:02
14
Galaxy Noise
SOM
147 bpm
EMaj
07:31
15
Black Sheep Technology - SOM Remix
Biokinetix, SOM
148 bpm
Fmin
06:22
16
Play Hormony - SOM Remix
Oleg-Off, DJ Jim (RU), SOM
145 bpm
AMaj
06:20
17
Emotions
SOM
147 bpm
G#Maj
07:06
18
Sextime - SOM Remix
Biokinetix, SOM
147 bpm
Fmin
06:22
19
Imagination
SOM
147 bpm
GMaj
06:13
20
Freedom - SOM Remix
Andrey Samoilov, SOM
147 bpm
Fmin
06:50
21
Sun Set
SOM
147 bpm
G#min
06:15
22
Morning Trip
SOM
145 bpm
GMaj
06:43
23
Masta of Sound - SOM Remix
Sensorica, SOM
145 bpm
C#Maj
06:08
24
Shiva (2011 Remix)
SOM
147 bpm
CMaj
07:04
25
Moon Song
SOM
120 bpm
C#Maj
05:47
26
Portal - SOM Remix
Sulima, SOM
146 bpm
AMaj
06:45
27
Mustafa - SOM Remix
Alfida, SOM
145 bpm
C#Maj
06:02
28
Plazma - SOM Remix
Radiotrance, SOM
145 bpm
GMaj
07:00
29
Morning Trip - Midnight Storm Remix
SOM, Midnight Storm
145 bpm
Gmin
06:22
30
Yazzz!
SOM, AContrari
149 bpm
C#min
05:54
31
Open Your Sense
SOM
145 bpm
F#Maj
07:18
32
Invincible - SOM Remix
Reactive, SOM
145 bpm
Bmin
06:50
33
Crazy Scientist's Story - SOM Remix
SunVox, SOM
146 bpm
GMaj
07:07
34
Shiva (Rework 2013)
SOM
147 bpm
CMaj
09:51
35
Hypnotic
SOM
147 bpm
CMaj
06:20
36
Orange - SOM Remix
System Nipel, SOM
145 bpm
Amin
06:27
37
Clear Mind
SOM
145 bpm
Bmin
06:57
38
Full Story
SOM
145 bpm
DMaj
05:50
39
Elucidate - SOM Remix
Z-Cat, SOM
147 bpm
F#Maj
07:46
40
Here We Go - SOM Remix
Biokinetix, Mesmerizer, SOM
145 bpm
AMaj
07:19
41
Sound Is Everything
SOM
146 bpm
GMaj
06:38