Search for another track...
Album
dawning of an era
11th April 2022
#
Title
Tempo
Key
Length
1
dawning of an era
ming chu
62 bpm
C# min
01:53
2
withering vines
ming chu
123 bpm
F Maj
02:49


3
at daybreak
ming chu
140 bpm
G Maj
02:56
4
winding thru the river
ming chu
160 bpm
G Maj
03:30
5
emotions of the sky
ming chu
120 bpm
G min
03:13
6
when the night comes
ming chu
110 bpm
G min
02:42
7
fireworks
ming chu
62 bpm
B min
02:50
8
traffic of the day
ming chu
180 bpm
A Maj
01:09
9
fishing for answers
ming chu
110 bpm
B min
01:52
10
the warrior in me
ming chu
73 bpm
B min
02:52
11
no worry moments
ming chu
90 bpm
E Maj
01:58
12
the edge of a blade
ming chu
110 bpm
E Maj
01:53
13
rain down the valley
ming chu
180 bpm
A min
01:25
14
the calming empire
ming chu
110 bpm
A Maj
01:16
15
red sun movement
ming chu
70 bpm
G Maj
02:52
16
remedies
ming chu
94 bpm
F# min
02:40